Test Test Test

Reisileping

1. PAKETTREISI TELLIMINE JA TASUMINE
Üksikkliendi või enama liikmete arvuga grupi jaoks toimub reisile kohtade tellimine telefoni, faxi või elektronposti teel.
Kasutades võimalust registreerida oma koer näitusele läbi Kreisid OÜ, olete sõlminud siduva reislepingu Kreisid OÜ-ga ja seega on teil automaatselt kehtiv broneering reisile.
Juhul, kui klient soovib oma koera registreerida ainult näitusele, siis lisandub registreerimistasule 10% teenustasu.
Pakettreisi tasumise tähtaeg on 4 nädalat enne reisi alguskuupäeva.

2. REISIKINDLUSTUS
Reisil viibimise ajaks on oluline hankida nõuetekohane kindlustus. Kui puudub kindlustus ja klient haigestub, temaga juhtub õnnetus või satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda nii ravi, kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. RAHALISED KULUTUSED TASUB SEL JUHUL KLIENT.

3. PAKETTREISI HIND JA HINNA MUUTMINE
Pakettreisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjas pakettreisi tutvustavas programmis, kirjalikus pakkumises või reisikorraldaja ja kliendi vahel sõlmitud lepingus. Hinna sisse ei kuulu reisikindlustus, näitusele registreerimise tasud ja võimalikud lemmiklooma hotellitasud.
Pakettreisi hinna tõstmise võimalikud põhjused võivad olla: Eesti või reisi sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, transpordi- ja kütusehindade muutumine, valuutakursside muutumine.
Kui klient ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

4. GUPIREISI TELLINUD GRUPIVANEMA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
Gruppi esindava grupivanema kohustuseks on ettevalmistada ja edastada reisikorraldajale reisiks vajalikud dokumendid (reisijate nimekiri, sünniajad ja passi  andmetega, tõendid jm, arvestades sihtkohamaa tingimusi).
Grupivanem tutvustab kõiki grupi liikmeid Kreiside tüüpreisitingimustega ja vastutab grupi kõikides reisiga seotud küsimustes informeerituse eest. Grupivanem on kogu reisi vältel grupi ja reisikorraldaja vahendavaks lüliks.

5. PAKETTREISILEPINGUST MÕJUVA PÕHJUSEGA TAGANEMINE
Mõjuv põhjus on kliendi või temale lähedase inimese haigestumine, õnnetusjuhtum, lähedase inimese kaotus. Lähedaseks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, õdesid - vendi. Lisaks muu tõsine õnnetus (näiteks tulekahju, suur varaline kahju jne.) Kui ilmneb mõjuv põhjus, on kliendil õigus taganeda pakettreisilepingust ja tuleb tasuda Kreiside OÜ bürookulud, 200 ( kakssada) eurot inimese kohta ja reisikorraldaja poolt pakettreisilepingu sõlmimise järel tehtud kulutused (näiteks koera registreerimine näitusele, viisa, hotellide ettemaksud, hotellitrahv jne.)
Klient teavitab reisikorraldajat koheselt mõjuvast põhjusest ja esitab 10 päeva jooksul vastava tõendi.

6. PAKETTREISILEPINGUST MÕJUVA PÕHJUSETA TAGANEMINE
Kliendil on õigus pakettreisilepingust taganeda: rohkem, kui 31 päeva ennem reisi algust - tuleb kliendil tasuda Kreisid OÜ bürookulud, 200 ( kakssada ) eurot inimese kohta ja antud hetkeks juba tehtud kulutused.
30-21 päeva enne reisi alguskuupäeva tuleb kliendil tasuda 50% pakettreisi hinnast,
20-7 päeva enne reisi alguskuupäeva tuleb kliendil tasuda 80 % pakettreisi hinnast,
vähem kui 6 päeva enne reisi alguskuupäeva on reisikorraldajal õigus kinni pidada pakettreisi kogumaksumus.
Kui klient jääb kohale tulemata või tuleb, aga ei saa reisile minna, kuna pole kaasas vajalikke dokumente, siis raha ei tagastata. Kui vormistati eritellimus (muudeti programmi, öömaja, tehti lisatellimusi, vms), siis reisi tühistamisel kuuluvad tasumisele selle tellimuse tühistmisega tehtud kulutused.

7. REISIPROGRAMMI MUUTMINE
Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammi muudatusi juhul, kui see on tingitud temast sõltumatutest asjaoludest või reisile on registreerunud tunduvalt vähem kliente, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, halvendamata seejuures reisi iseloomu ja kvaliteeti.
Näiteks on reisikorraldajal õigus muuta hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muudatusi, kui see ei too kaasa kvaliteedi alanemist. Reisikorraldaja teavitab klienti esimesel võimalusel tehtud muudatustest.

8. REISI ÄRAJÄTMINE.
Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv kliente või kui reisi läbiviimine on oluliselt raskendatud ja ohus on klientide julgeolek (loodusõnnetused, streigid, sõjad, jms). Kliendil on õigus ärajäänud reis vahetada teise sama reisikorraldaja reisi vastu.

9. KLIENDI OMAVASTUTUS
Kliendil lasub kohustus ja vastutus hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirjade täitmise eest ja eiramisel tuleb hüvitada tekitatud kahju. Klient ei tohi oma käitumisega (suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine jne) häirida kaasreisijaid. Häirijat võib algavale või kulgevale reisile mitte lubada, pakettreisi eest tasutud raha tagastamata.
Klient vastutab kahju eest, mida tema tahtlik ja/või hoolimatu käitumine võib põhjustada reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Klient vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. REISIKORRALDAJA EI VASTUTA JA EI KANNA KA SELLEGA SEOSES TEKKINUD KULUTUSI, KUI KLIENTI EI LUBATA REISI SIHTMAALE SISENEDA.

10. REISIKORRALDAJAST SÕLTUMATUD REISIKORRALDUSE PUUDUSED JA KAHJUDE KORVAMINE
Reisikorraldaja viga ei ole see, kui vahendaja on edastanud ebatäpset või puudulikku informatsiooni reisi kohta. Vahendaja vastutab edastatud informatsiooni eest.
Reisikorraldaja poolt ei kuulu hüvitamisele transpordivahendi tehnilise rikke tõttu tekkinud reisi pikenemine kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.
Kreisid OÜ reisikorraldajana ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure'i tõttu (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid, demonstratsioonid, vms)
Reisikorraldaja ei vastuta, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell, vms.) pankrotistub, tõstab märgatavalt hindu või osutub mingil muul viisil ebasobivaks.
Küll teeb reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellisest olukorrast tingitud probleemid laheneksid kliendi jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Klient tasub kõik sellega seotud lisakulud.
Kliendi enda hoolimatuse või tegevusetuse (näiteks ööseks bussi jäetud asjade vargus) läbi põhjustatud kahjud ei kuulu reisikorraldaja poolt hüvitamisele.
Täiendavad reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida kliendi dokumentide kadumisest või nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) korvab klient reisikorraldajale.

11. AVALDUSE ESITAMINE JA VASTAMINE
Kui kliendil tekib pretensioone reisikorraldaja tahtliku tegevuse tõttu, siis tal on 7 kalendripäeva jooksul pärast pakettreisi lõpukuupäeva möödumist avalduse esitamise õigus. Kirjalikule avaldusele vastamise tähtaeg on 10 päeva, arvates avalduse saabumise päevast. Täiendava uurimise vajadusel võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni ühe kuuni.
KLIENT TUTVUB ENNE PAKETTREISILEPINGU SÕLMIMIST Kreisid OÜ TÜÜPREISILEPINGUTINGIMUSTEGA JA REISIPROGRAMMIGA.

30.09.2007